Întoarce-te la Creator pentru corecțiile necesare!

Adam si EvaTrebuie să vă nașteți din nou

Evanghelia “Ioan”, 3.7

.
Marele Concern “Toyota” nu demult  a întors,  în laboratoarele lor de creație (fabricare) sau de reparare,  peste câteva milioane de mașini nou construite, constatând  unele erori de proiectare și de execuție, care au crescut incidența defectării noilor serii produse.

Însă putem afirma și faptul că, în ultima sută de ani, societatea contemporană a promovat proiecte și legi care au dus în cele din urmă omul la un neașteptat faliment.

Nu e însă aici locul de a detalia, dar putem totuși aminti cum sumarizeaza Octavian Paler acest faliment, în eseul poetic “Paradoxul vremurilor noastre”:

Avem clădiri mai mari, dar suflete mai mici; autostrazi mai largi, dar minți mai înguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin; cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mai mari, dar familii mai mici,  Avem mai multe accesorii, dar mai puțin timp; avem mai multe funcții, dar mai puțină minte, mai multe cunostințe, dar mai puțină judecată; …Ne-am multiplicat averile, dar ne-am redus valorile. Vorbim prea mult, iubim prea rar si urâm prea des. Am învatat cum să ne câstigăm existenta, dar nu cum să ne facem o viață, Am adăugat ani vietii si nu viață anilor...

Prin proroci și apostoli,  Dumnezeu – Creatorul vorbește  poporului Său, preocupat  și îngrijorat de eșecul și neascultarea oamenilor, oferind totodată și calea ieșirii acestora din impas prin renașterea  la o viață nouă și nestricăcioasă.

HRISTOS ÎN VOI –  speranța gloriei eterne!

.
Pavel – celebrul apostol al Domnului -, evreul Saul din Tarsul Ciliciei, ales de  însuși Domnul Isus să ducă Evanghelia Sa la celelalte popoare ale lumii, era  un mare învățat al timpului său, cu dublă cetățenie, evreu și roman, cunoscător al mai multor limbi și civilizații,  printre care greacă, limbă în care și scrie cele 13 sau 14  epistolele ale sale, componente ale canonului biblic.

Intrând în esența chestiunii care ne preocupă, el le scrie celor din Colose că această îndeletnicire   “mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbesc despre taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.

Hristos în voi, nădejdea slavei.

Oamenii sunt în căutarea și obținerea fericirii – prosperitatea, sănătatea, bucuria, într-un cuvânt împlinirea vieții lor. Biblia sintetizează fericirea și scopul vieții, prin cuvântul “slavă” (glorie).

Scopul și destinul omului, după cum foarte bine și-a intitulat culegerea de mesaje scriitorul și pastorul german Wilhelm Busch (1897-1966) “ISUS- destinul  nostru“, este Isus, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru din felul deșert și amăgitor de trăire.

Oamenii  dintotdeauna au căutat să obțină gloria (slava, binecuvântare, cinstea,  elogierea, lauda, mărirea, omagierea, preamărirea, preaslăvirea) – o realizare bună și măreață care să le onoreze viața, care să merite viața avută, aleasă și experimentată. Să se poată  spune în final despre sine că este și că a fost  “un om realizat”.

Vrei să fii realizat?

Apostolul Pavel a primit de la Domnul Isus vestea bună, Evanghelia Sa, pentru seria de oameni venită odată cu el și cei de mai târziu, nu doar aceea a afla despre  defecțiunea comiterii păcatului (“Căci toți au opcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu.” – Romani, 3.23), ci și a faptului că fiecare trebuie să intre neîntârziat la “standuri” pentru o corecție fundamentală. Doamne, Te ro jută-l pe cel care Te strigă după ajutor! Amin.

Cum s-aprodus defecțiunea?

Primul om, Adam, a fost creat de Dumnezeu perfect –  “om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră“, a Sfintei Treimi, “Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu” (Geneza, 1. 26-27) -, dar prin neascultarea de Creator  a fost otrăvit de înșelăciunea Diavolului, atât el cât și Eva, când și-au pierdut slava și posibilitatea unei vieți curate și nemuritoare. Căci plata păcatului este moartea, spirituală, întunericul și despărțirea de Dumnezeu, o  stare din care omul nu poate să iasă fără un ajutor dinafară, dela Creatorul care l-a făcut.

Dumnezeu lucrează prin Fiul la salvarea omului căzut în păcat

De aceea, la împlinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său Isus pe Pământ să rezolve problema împăcării omului cu Dumnezeu, prin Jertifa Sa de la Cruce, prin moartea și învierea Celui Nevinovat, în locul omului păcătos.

Pruncul Isus S-a născut din fecioara Maria care L-a conceput prin puterea Duhul Sfânt, astfel, în același timp, El  a fost, ceea ce este aproape  inexplicabil pentru puterea noastră de discernământ,  și om și Dumnezeu.

El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile [….]El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El. El este Capul trupului, al Bisericii. El este Începutul, Cel întâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.” (Coloseni, 1.13-20)

Pavel face legătura explicațiilor sale vorbind despre înviere și despre primul Adam, dar și despre Cel de-al doilea Adam, Isus Hristos, dătătorul vieții:

Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.  Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,  şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.  Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.  Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. […]

Dar va zice cineva: „Cum învie morţii? Şi cu ce trup se vor întoarce?” Nebun ce eşti! Ce semeni tu nu învie, dacă nu moare mai întâi. Şi când semeni, semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grâu, fie de altă sămânţă. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei.  Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor.  Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi alta a trupurilor pământeşti.  Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.

Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire;  este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.

De aceea este scris: „Omul dintâi, Adam, a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.  Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc vine pe urmă.

Omul dintâi este din pământ, pământesc; Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti. Şi, după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc.” (1Corinteni, 15.16-49)

Viața fără Hristos este falimentară, omul nu se  realizează și nu este fericit. Și asta se constată zilnic prin ceea ce auzim și vedem că se întâmplă nu departe de noi sau le găsim prezentate de Media (sinucideri, falimentări, necazuri și  lipsuri de tot felul, boli ale imoralității etc).

Ideologiile lumii îl îndrumă pe om pe căi care nu-i vor asigura fericirea și realizarea deplină. Dacă ne gândim doar la o singură practică care îl conduc pe om spre un  drum înfundat și întunecat: homosexualitatea. Această practică  imorală vine pe calea neascultării de Dumnezeu, a răzvrătirii lui, lasă că știu eu mai bine, cine-mi va spune mie ce să fac? Oamenii sunt atât de întunecați în gândire și judecata elementară de bun simț încât au ajuns să creadă că sunt oameni cărora le este “indicat”  sau că unii s-au născut așa cu aceste dereglări “homosexuale”. Pe de altă parte, vedem cu toții cum copiii, dar nu numai ei, sunt înclinați să mintă, să nu recunoască adevărul, să iubească ceea ce nu le place părinților lor și lui Dumnezeu. Unii  “S-au crezut înțelepți și au înnebunit” (Romani, 1.22), paharul fărădelegilor lor a dat peste, alții au ajuns constrânși de împrejurări.

Acum când media promovează pornografia și afirmarea pe orice cale a eului și nu a proslăvirii lui Dumnezeu, a imoralității de tot felul și a violenței, aproape că nu  ar trebui să ne mai mirăm de rezultatele catastrofale și cât de mult de decăzut omenirea, căci apostolul Pavel spune:

Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.” (Galateni, 6.7-8)

Aveți grijă, dacă doriți să fiți oameni realizați, cu scopul vieții asigurat și cu fericirea în traistă, atunci:

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.  În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti, fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.  Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit, pironindu-l pe cruce.” (Coloseni, 2.8-14)

Drag cititor, vrei să scapi de păcat, de întuneric și de nerealizarea scopului vieții?

Vino la Isus, căci El este Calea, Adevărul și Viața, El este Cel care poate să-ți dea învierea din moartea păcatului și să te aducă la o viață nouă, împreună cu El. Glorie Domnului!

Doamne Tată, Te rog  în Numele Fiului Tău și pentru meritele Lui, vino în ajutorul celor care Te caută și ale celor care doresc învierea lor împreună cu Isus la o viață nouă!

Doamne, Tu ești Creatorul, Tu știi ce lipsește fiecăruia să vadă Calea, deschide-le mintea și ochii să vadă!

DoamneTată, fii Tu acela care să ne atragi la Tine,  pe cei care dorim să fim în Împărăția Ta. Amin

2 thoughts on “Întoarce-te la Creator pentru corecțiile necesare!

  1. Pingback: Întoarce-te la Creator pentru corecțiile necesare! « Revista ARMONIA – Saltmin Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.