Vei sta în picioare, când Satana te va acuza înaintea Domnului?

About the Court“Îngerul mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea Îngerului Domnului şi pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască.”

Zaharia, 1.1

.

Curătit ești de păcat și înnoit,   prin Sângele sfânt al lui Isus?

.

OAMENII ÎNĂLȚAȚI în Societate și în Dregătorii  au principii clare și nu oricine poate ajunge până la ei, decât cei care îndeplinesc condițiile impuse de uzanță.

Și mai marii bisericilor întotdeauna au avut principiile lor după care s-au condus. Doar că în vremea de acum, mai mult ca oricând, auzim de luarea unor hotărâri fără precedent, care  pun creștinii  în uimire.  Exemplele negative nici nu mai sunt  pe prima pagină ale jurnalelor de știri, deoarece deciziile nebiblice apar periodic,  tot mai des.  De curând, Biserica Anglicană a luat o decizie de-a dreptul ridicolă, aceea că pot  fi înaintați la rangul de episcopi  și preoții care slujesc la altarul Domnului Dumnezeu  cu  apucături de orientare și practică homosexuală!The Cort oj Justice Hague

La celălalt  pol, Biserica Ortodoxă Română a rămas rigidă și crispată în decizii. Ea se opune a oficia slujbe cu ocazia decesului persoanelor care se sinucid și ale celor care își încinerează trupul.

Învățătura Evangheliei propovăduită de apostolul Pavel spune că: Biserica e chemată să propovăduiască Evanghelia, deaorece credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. (Romani, 10.17) Iar propovăduirea se face celor vii, aflați încă în trup, deși morți în greșelile și păcatele lor, întrucât Hristos îi poate învia! Glorie Domnului.
*
DOMNUL ISUS în  plilda nunții fiului de împărat spune că Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. […]  Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.

„Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuţit.  Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” Evanghelia lui Matei, 22

.
*

Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului

Zaharia, 1.3

SĂ NE IMAGINĂM SCENA care are loc în lumea sus pusă a oamenilor, acolo unde accesul oamenilor obișnuiți și străini, este oprită, dar să încercăm a ținti și  mai sus, la poarta Împărăției lui Dumnezeu, să vedem ce spune Biblia despre aceasta.

E clar că omul nu se poate înfățișa  așa cum este el îmbrăcat, în neorânduială, nerespectând protocolul impus de “împărăția” în care ar vrea să intre.

La curtea celor bogați  și la instituțiile înălțate din lumea aceasta,  te întâmpină porțile ferecate și gărzile care protejează intrarea celor care nu obțin dreptul de acces în incinta perimetrului străjuit.

Zaharia, fiind  proroc al Domnului, Dumnezeu îi vorbea prin Cuvântul Lui, iar el transmitea poporului Lui decretele divine.  În capitolul 3 vedem cum Zaharia primește mesajul Domnului printr-o vedenie,  scena când marele preot Iosua se afla el însuși sub cercetare la curtea Marelui Împărat Dumnezeu.

Iosua stă  în picioare înaintea Îngerului lui Dumnezeu, iar Satana era la dreapta sa, și îl pâra de faptele prin care nu L-a onorat pe Dumnezeu.

Acest tablou al judecății, poate fi reprezentat schematic astfel:

  •    Partea Divină – Judecătorul Suprem și îngerii Lui
  •   partea acuzării (Satana și demonii lui)
  •   omul (fiecare ființă umană venind în lume)

Să vedem ce învățături se desprind și ce  putem lua ca

Lecții  pentru creștinul secolului 21

  • Diavolul e prezent la judecata ca să acuze oamenii de fărădelegile lor
  • Ce dovezi prezintă Iosua?
  • Cum de stă în picioare, deși are hainele murdare?

Apostolii Pavel și Ioan vorbesc despre certitudinea că fiecare om va fi parte  într-o  astfel de scenă a judecății sale:

după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata” (Evrei, 9.27)
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.” (Apocalipsa, 20.12)

Iosua  sta  în picioare la judecată  – în prezența Satanei și a Domnului

Se știe că oamenii adesea scapă de judecata și oprobiul (condamnarea) lumii, însă nimeni nu va scăpa de judecata finală: ” Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.“(2 Corinteni, 5.10)

În fața lui Dumnezeu “Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.“, deci judecata va fi dreaptă, căci Dumnezeu este drept și imparțial.

Cuvântul sfânt ne spune că “Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea” (1 Corinteni, 11. 31-32).   Deci, dacă venim acum la judecată, până mai este har de iertare, prin credința în jertfa lui Isus de la Cruce, și trăim ca oameni ai Împărăției, îmbrăcați cu haina nouă oferită de Hristos, atunci nu vom mai fi judecați, la sfârșit, oadată cu lumea.

Procurorul – acuzatorul oamenilor, cel care ne pârește, cel care cunoaște care sunt  fărădelegile noastre, Diavolul – e acolo la dreapta noastră, cum a fost atunci prezent cu Iosua, acuzându-l de murdăria din viața sa.   Satana e și cel care ne ațâță și tot el este cel care caută să ne ispitească cu toate plăcerile lumii acesteia, iar apoi ne acuză cu ura și violența care-l caracterizează. Acesta-i rolul și slujba sa și și-o îndeplinește matematic.

Dar, Iosua,  ce a zis  în fața judecății divine? Observăm că Iosua nu a scos nici un cuvânt. Nu a putut să se apere cu nimic: “Căci îmi cunosc bine fărădelegile, şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta şi fără vină în judecata Ta.” (Psalm, 51.3-4)

Și Iosua nu a avut nici față de Satana ceva de spus, cum se fălesc unii oameni răi, că la judecată ei îi vor aduce acuze Dumnezeului Celui Atotputernic: “Cum de a procedat așa, cum de a îngăduit așa…?” Dacă s-ar putea întâmpla una ca asta, atunci El nu ar fi Dumnezeu. Căci înaintea Lui toți amuțesc!

Să ne amintim că  apostolul Iuda scrie că “oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile“,  însă un Înger puternic al lui Dumnezeu  are o cu totul altă atitudine:
Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!

Învățăm deci, că nu trebuie să trecem peste ce este scris. Trebuie să avem o stare smerită în orice împrejurare, pentru ca Dumnezeu să ne poată înălța la vremea potrivită, după voia Sa.

Haina murdară și nepotrivită aduce îndată, după cum am văzut, judecata și mânia lui Dumnezeu,  căci “Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în nelegiuirea lor.” (Romani, 1.18

În vremea V.T., mânia lui Dumnezeu era oprită prin sângele jertfelor aduse pe altarul din  Cortul Întâlnirii, mai apoi în Templul de la Ierusalim:  “Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, şi nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuşi şi pentru păcatele din neştiinţă ale norodului.

Slavă și onoare Domnului Isus căci “Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. ” (Evrei, 9. 11-12)

Mântuitorul Isus a spus că merge la Tatăl să pregătească un loc pentru cei credincioși (Evanghlia lui Ioan, 14), dar va trimite un Mângâietor, un Avocat și-un Sfătuitor, în Persoana Duhului Sfânt.  Și El însuși va sta la dreapta lui Dumnezeu Tatăl ca să mijlocească pentru creștinii sfinți:

Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!  Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!” (Ronani, 8.33-34)

Textul vedeniei lui Zaharia continuă cu aceste cuvinte:

“Domnul a zis Satanei: „Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea în picioare înaintea Îngerului.  Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” Apoi a zis lui Iosua: „Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!”  Eu am zis: „Să i se pună pe cap o mitră curată!” Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce Îngerul Domnului stătea acolo.” (Zaharia, 3. 2-5)

Deci Însuși Domnul era acolo, și  l-a mustrat pe Satana și  i-a spus Pârâșului “Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?” De ce?  Deoarece marele preot Iosua a trecut cu bine testul focului, căci toate lucrurile vor fi încercate prin foc:

Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.” (1 Corinteni, 3.14-15)

Și Domnul a îndepărtat de la Iosua nelegiuirea și l-a îmbrăcat cu haine curate și i-a pus pe cap o mitră curată și tabla sfințeniei  “Sfânt Domnului“. Căci faptele noastre cele mai bune, nu sunt decât ca o haină mânjită. La judecată, depinde dacă am încheiat un legământ cu Domnul, prin credință și ascultare, în apa botezului, dacă am fost născuți din nou prin apă și Cuvânt. Totul depinde de relația pe care o avem cu Dumnezeu. Suntem împăcați cu El prin jerfa lui Isus de la Cruce,  suntem înlocuiți în moarte și pedeapsă și aduși la o viață nouă, nestricăcioasă?

Unii cred că dacă fac un semn al crucii, o mătanie, dacă  sărută o icoană, dacă preotul face o slijbă și citește o pomenire, o cheltuială și un ritual la  parastas, le rezolvă mântuirea sufletului –   cred că  aceste fapte omenești îi va salva de mânia și de judecata lui Dumnezeu!

Dar se înșeală!  Amăgitorul i-a condus într-o înșelăciune, iar preoții țin poporul în întunerec și-și rotunjesc averile și pedeapsa cea veșnică e gata să vină.  Doamne ferește poporul român de acest întunerec tradițional și dă Tu lumina Ta binecuvântată!

Prietene, vino acum la Isus, prin pocăință, pentru ca El, prin credință, să-ți schimbe hainele murdare și să-ți dea sfințenia Lui (să te îmbrace în neprihănire), iar pe cap vei primi un nume nou, o poziție nouă – sfânt Domnului.

Îl dorești și dta să-l ai pe Isus Cristos ca Mijlocitor și Avocat care să-ți apere viața înaintea Tronului de Judecata a lui Dumnezeu?

Ferice de cine Îl are pe Isus ca Domn și Mântuitor – Glorie Domnului Dumnezeu!

 Nelu Urs

One thought on “Vei sta în picioare, când Satana te va acuza înaintea Domnului?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.