„Sfatul voii Sale”

counsel of his ownDIMINEAŢA

El umblă pe cărări veşnice.

Habacuc 3:6

Dacă Dumnezeu a făcut un lucru o dată, îl va face din nou. Căile omului sunt schimbătoare, dar cărările lui Dumnezeu sunt veşnice. Sunt multe motive care susţin acest adevăr mângâietor. Printre ele se află următoarele: cărările Domnului sunt rezultatul unei alegeri înţelepte. El rânduieşte toate lucrurile după „sfatul voii Sale” (Efeseni 1:11).

Acţiunile umane sunt adesea rezultatul grăbit al pasiunilor şi temerilor, şi sunt adesea urmate de regrete şi căinţă. Dar Cel Atotputernic nu poate fi surprins, pentru că toate lucrurile se întâmplă aşa cum a prevăzut El. Cărările Lui sunt rezultatul unui caracter neschimbător, şi în ele se văd clar atributele hotărâte şi sigure ale lui Dumnezeu.

Dacă Cel Etern nu se poate schimba, cărările Lui, care II reprezintă pe El însuşi în acţiune, trebuie să rămână pururi aceleaşi. Este El pururi drept, bun, credincios, înţelept şi iubitor? Atunci cărările Sale trebuie să aibă aceleaşi însuşiri.

Oamenii acţionează după firea lor. Când firea aceasta se schimbă, se schimbă şi purtarea lor; dar, de vreme ce Dumnezeu nu cunoaşte „umbră de mutare” (Iacov 1:17), cărările Sale vor rămâne veşnic aceleaşi. Mai mult, nu este nici un motiv din afară care să schimbe cărările divine, fiindcă ele sunt întruparea unei voinţe irezistibile.

Habacuc spune că Dumnezeu a despicat pământul, dând drumul la râuri, că munţii L-au văzut şi s-au cutremurat, că adâncurile s-au înălţat sub mâna Lui, şi că soarele şi luna au încremenit atunci când Iehova a ieşit la luptă pentru salvarea poporului Său (Habacuc 3:9-12). Cine poate sta împotriva Lui, ca să-I spună: „ce faci?”

Dar nu numai puterea Lui dă stabilitate. Cărările lui Dumnezeu sunt manifestarea principiilor de dreptate veşnică şi, de aceea, nu se pot schimba. Răul naşte decădere şi aduce ruină, dar adevărul şi binele au o vitalitate care nu poate fi diminuată de trecerea timpului. In dimineaţa aceasta, să ne înfăţişăm cu încredere înaintea Tatălui nostru ceresc, amintindu-ne că Isus Christos este „acelaşi ieri, azi şi în veci” (Evrei 13:8), şi Domnul este întotdeauna bun cu poporul Său.

SEARA

Au fost necredincioşi Domnului.

Osea 5:7

Credinciosule, acesta este un adevăr dureros: eşti iubit de Domnul, răscumpărat prin sângele Său, chemat prin har, păstrat în Isus Christos, „primit în “Prea Iubitul” (Efeseni 1:6), şi pe drumul spre cer, dar ai fost „necredincios” lui Dumnezeu cel mai bun Prieten al tău; necredincios Domnului Isus, Căruia îi aparţii, necredincios Duhului Sfânt, prin care ai fost trezit la viaţă veşnică! Cât de necredincios ai fost în privinţa legămintelor şi făgăduinţelor!

Iţi aminteşti de dragostea dintâi, de timpul acela fericit – de primăvara vieţii tale spirituale? O, cât de strâns te ţineai de învăţătorul tău atunci! Spuneai: „El nu mă va trata niciodată cu indiferenţă. Picioarele mele nu vor obosi niciodată pe calea Lui. Nu voi îngădui inimii mele să hoinărească după altă dragoste.

In El este adunată toată bunătatea negrăită. Renunţ la tot de dragul Domnului Isus”. A fost aşa? Din nefericire, dacă ar vorbi conştiinţa, ar spune: „Cel care a promis atâtea nu s-a ţinut de cuvânt. Rugăciunea a fost adesea neglijată. Au fost scurte, dar nu au venit din inimă; puţine, dar nu fierbinţi. Părtăşia cu Christos a fost uitată. In locul unei minţi cereşti, au fost griji lumeşti, vanitate deşartă şi gânduri rele. In loc de slujire, a fost neascultare; în loc de înflăcărare, amorţeală; în loc de răbdare, capricii; în loc de credinţă, încredere într-un „braţ de carne” (2 Cronici 32:8). Ca soldat al crucii, ai fost laş, neascultător, şi dezertor în ultimul hal. Ai fost necredincios.” Necredincios fată de Isus! Ce cuvinte vor fi folosite în denunţarea mea? Cuvintele nu valorează mare lucru. Gândurile noastre ar trebui să denunţe păcatul care domneşte în noi.

Am fost necredincioşi rănilor Tale, Isuse! Iartă-ne, şi nu ne lăsa să păcătuim din nou. Cât de ruşinos este să fii necredincios Celui care nu te uită niciodată, şi care poartă numele tău pe pieptar, înaintea tronului ceresc.

________________________

C.H. Spurgeon – Medidatii Dimineata si Seara, primite prin Email

One thought on “„Sfatul voii Sale”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.