Minuni, ca excepții de la regulă, în Genealogia Sfântului Prunc

Cartea neamului lui Isus Hristos

 George Danciu

Există două genealogii, paralele, care redau firul istoric nevăzut, asemeni firului cărămiziu întins de Rahav în cetatea Ierihon pentru a-si salva casa, la intrarea poporului evreu în ţara promisă, când a legat ca semn de recunoaștere și protecție funia de fir cărămiziu la fereastra prin care i-a coborât pe cei doi evrei (iscoade) din cetate, salvând viața iscoadelor lui Israel şi a strâns la ea în casă toată familia, izbăvind-o de la moarte…

Matei prezintă Genealogia Neamului lui Hristos urmărind descendenții pe linia regală a lui Isus, ca rege al Ierusalimului; genealogia de la Luca  urmărește descendența Sa  în linie  directă, ca fiu al lui David. Genealogia lui Matei urmărește succesiunea regală pornind de la David, prin fiul său, Solomon,  care a preluat tronul de la David; geneologia de la Luca  urmărește descendența de sânge de la David  prin fiul său Natan.  Această genealogie se încheie cu Iosif, căruia Isus i-a fost fiu adoptiv; genealogia de la Luca 3 urmărește  strămoșii Mariei, căruia Isus i-a fost fiu, real.

Partea bărbatului în conceperea Pruncului Isus, prin fecioara Maria,  a fost umbrirea prin Duhul Sfânt, din motive bine întemeiate (împlinirea unor profeții că El va veni printr-o fecioară și ocolirea unui blestem dat de către Dumnezeu).

Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon (1.11). Și, din cauza neascultării poporului evreu, Dumnezeu a vorbit prin gura profetului Ieremia și a zis că, după împăratul Iehonia (Ieconia), de viță regală, din spița de neam a lui David, la Ierusalim, nu va mai domni nici un alt împărat, ceea ce s-a și întâmplat!

Dar, Ieremia mai spune: Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară. În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea noastră!” (Ieremia, 23.5-6)

Excepții –  în Evanghelia după Matei

1.Nașterea lui Isaac a fost o promosiune făcută de Dumnezeu pe când Avraam avea 75 de ani, iar Soției sale, Sara, nu-i mai venea rânduiala femeilor care pot să nască. Dumnezeu a împlinit-o după 25 de ani, când Sara avea 90 de ani!

2. Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar, care era nora lui Iuda, ca o întâmplare, fără ca Iuda să aibă cunoștință că are o relație cu Tamar (Geneza, 38).

3. Boaz a născut pe Obed, din Rut care era o moabită (Cartea Rut)

4. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie, hetitul, copil conceput însă în curvie.

5. Fecioara Maria a fost umbrită-însărcinată de  către Duhul Sfânt, o concepere cu totul supranaturală!

Asta, ca să se împlinească profeția nașterii din fecioară (Isaia, 7.14) și să ocolească blestemul dat de Dumnezeu că, după Ieconia, nu vor mai sta pe scaunul lui David împărați din spița regală. Maria vine din David, dar nu pe linia regală, nu din Solomon, ci din Natan, fiul lui David.

Câteva lecții pentru noi

1. Aceste excepții ne arătă descoperirea harul lui Dumnezeu în istorie (Rut, Rahav, văduva lui Urie); bunătatea lui Dumnezeu s-a extins către neamuri, înspre celelalte popoare; oricine trăiește în neprihănire este primit de Dumnezeu. Oricine cheamă Numele Lui va fi mântuit.

2. Dumnezeu a revelat Biserica Sa, ca fiind formată de neamuri împreună cu poporul de suflet, Israel.

3. Providența excepțională a lui Dumnezeu, care din greșelile lui Iuda, Tamar, David, văduva lui Urie, Dumnezeu a schimbat răul și păcatul în bine, în neprihănire, înnoind viața copiilor Săi.

4. Copiii lui Dumnezeu se nasc tot așa, prin umbrirea Duhului sfânt (Ioan, 3), Isus fiind cel dintâi dintre cei mai mulți frați, după cum și spune Cuvântul Său.

***

Cartea neamului lui Isus Hristos

Matei 1. 1-17

1 Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2 Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;

3 Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe

4 Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;

5 Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;

6 Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;

7 Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;

8 Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;

9 Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;

10 Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;

11 Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării în Babilon.

12 După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;

13 Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;

14 Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;

15 Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;

16 Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.

17 Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.