9 SEMNE ale Botezului cu Duhul Sfânt – Dumitru Budac

 1. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35)

Primul semn este iubirea. Creștinul autentic, botezat cu Duhul, iubește pe frați și bierica lui Isus, formată din frați și surori de pretutindeni.

2. Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui. (Efeseni 1:13-14)
Al doilea semn, este  semnul credinței.  Un astfel de creștin crede Evanghelia.

3.Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Fapte 1:8)
– semnul vestirii Evangheliei;
– semnul că ești un martor al Evangheliei și al Lui Isus Hristos și al Bisericii Sale;

4. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: “Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: “Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt. (1 Corinteni, 12:3)
– semnul în viața ta însăți prin care mărturisește că Isus Hristos este Domnul!
viața ta va mărturisi că Isus este Domnul!
– NU doar o mărturisire cu gura, căci și ateii pot mărturisi astfel, dar nici măcar nu sunt creștini;

5. Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani, 8:16)
– Duhul Sfânt adeverește împreună cu duhul meu că sunt un copil al Lui Dumnezeu;
– Nu numai Duhul Sfânt mărturisește pentru creștin, ci și duhul creștinului, împreună mărturisesc asta;

6. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. (1 Petru 4:14)
– suferi pentru Numele lui Hristos care trăiește în viața ta;
– Duhul Sfânt se odihnește peste tine când ești batjocorit pt Numele Lui, căci ai pacea Lui în tine;

7. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.  Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.  Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:  “Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?” (Fapte, 10: 44-47)
– acei romani vorbeau în alte limbi, în limbile poporului evreu, Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu;
– vorbeau ca la Rusalii, la Cincizecime, nu în urma unei stăruințe (șa ra ba ba ba), căci acei oameni nu apucaseră să stăruiască deloc, căci Dumnezeu a lucrat …  instantaneu!

8. Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: “Ava”, adică: “Tată!” (Galateni, 4:6)
– un creștin botezat cu Duhul Sfânt strigă la Tatăl Său, din Ceruri, în momentele extreme, îndeosebi, de bucurie sau întristare, de laudă sau de durere;
– ateii, budiștii, confucisiniștii nu strigă la Dumnezeu Tatăl, căci ei nu cred în El și nici nu sunt de acord cel puțin să se audă vorbindu-se despre Dumnezeul din Cer-Creatorul a toate;

9. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh. (1 Corinteni, 12:13)
– creștinii sunt botezați de un singur Duh, același – Duhul Sfânt – și adăpați de un sinur Duh;
– semnul că fac parte din același trup, Trupul adunării Domnului Isus Hristos;
– semnul că el participă ca mădular în Adunarea Domnului;

 

Advertisements

One thought on “9 SEMNE ale Botezului cu Duhul Sfânt – Dumitru Budac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.