Ce aduce biruința în războiul spiritual?

grapes-on-the-vine

Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.”  Efeseni, 6:11

 RĂZBOIUL SPIRITUAL

Războiul spiritual e o realitate certă, de aceea trebuie să luăm măsurile necesare pentru a fi biruitori în lupta pe care o avem de dus, pe viață și pe moarte – “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni, 6:12)

 Însă trebuie să cunoaștem adevărul, întreaga realitate în care trăim, cât și a faptului că, practic, Hristos e prezent în lupta creștinului și că El l-a biruit la Golgota pe Diavol, acolo unde s-a adus ca jertfă de răscumpărare pentru noi (din felul păcătos de viață), astfel că acum suntem socotiți neprihăniți prin credința într-un Hristos viu, care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru sfinți după voia Sa.

Sfântul apostol Pavel ne spune că „Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Romani, 8:36-37)

Deci, viața creștinului nu îi este fără o împotrivire, fără piedici și fără atacuri din partea Celui rău și viclean, ci el are de dus în permanență, până la sfârșitul vieții sale, o bătălie spirituală. Dar, în această luptă spirituală, ne putem situa ca indivizi independenți sau ca trup al bisericii lui Hristos. Creștinul are privilegiul de a se afla sub protecția trupului lui Hristos, al bisericii.

Ne amintim de un amănunt care a înclinat balanța luptei dintre popoarele Israel și Amalec:

Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui..” (Exod, 17:11-12)

Când mădularele luptă împreună și se sprijină unele pe altele în rugăciune, Dumnezeu înclină și le dă biruința. Satana știe și ea cum stau lucrurile de aceea face tot ce poate pentru a aduce dezbinare în trup și izolarea unora pentru a le învinge și ale poseda mai ușor. Satana e cel care dă tounul acelora care părăsesc biserica (trupul), însă apostolul poruncește:

 • „Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
 • Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
 • Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” (Evrei, 10:23-25)

Despărțit de trup, individul are mai puțină putere spirituală, el devine vulnerabil și mai ușor de învins de capcanele întinse de Diavol în calea sa.

De aceea și aportolul Petru ne îndeamnă la veghere și vigilență, să lăsăm îngrijorările Capului bisericii:

 • „aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.
 • Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.
 • Împotriviţi-vă lui tari în credinţă, ştiind că şi fraţii voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.”

Leul nu lovește un animal care încă se află în turmă, el îl aleargă, pune ochii să vadă care dintre ele va ceda și se va izola, și, întotdeauna alege victima dintre cele slabe care abandonează lupta și coeziunea cu turma.

De aceea, Dumnezeu dorește ca noi, copiii Săi, să fim o armată a Domnului (îmbrăcați cu toată armura Sa), care să luptăm împreună, sprijiniți unii de alții ca să putem câștiga biruința împotriva uneltirilor Diavolului.

Viața lui Hristos curge prin trup (în biserică), nu rămâne în mădularele izolate care vor fi fără putere și ajutor, orice mădular separat e în pericolul morții, o victimă ale duhurilor răutății.

Dumnezeu ne-a așezat în locurile privilegiate, cerești, să fim conduși de Cap de unde ne vine și ajutorul și biruința în lupta cu Cel rău.

Acolo unde se adună copiii lui Dumnezeu e prezent și Satana; nu e o prezență pasivă, el caută să-și impună opinia sa prin cei care se lasă amăgiți de planurile lui. Caută o breșă, orice fisură în trupul bisericii, pe unde să poată intra și a lovi mădularele și trupul, căutând permanent separarea mădularelor.

De ce se ceartă baptiștii? E o întrebare sau e un titlu de articol inspirat de atmosfera adunărilor generale (frățești) care au loc la începutul fiecărui an în bisericile locale românești? Cel rău nu face altceva decât să submineze autoritatea trupului lui Hristos, folosind diferite strategii și insinuări, dar în principal, minciuna, defăimarea, calomnia.

E groaznic să ajungi să fii singur la necaz, în luptă, în încercare, când, bătălia te duce la înfrângerea ta. Căci Domnul a zis: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan, 15:5)

Există deci o armură a trupului prin care ești protejat, căci unde sunt mai multe mădulare, fiecare cu darul său, cu slujba sa, ajutorul e amplificat prin participarea și aportul celor mulți:

 • unii sunt gata să spună adevărul;
 • unii vor îndemna la veghere;
 • unii vor îndemna la dragoste și la fapte bune;
 • unii vor îndemna la răspândirea Evangheliei păcii (Matei, 28: 19-20)
 • unii cu darul lor al ajutorărilor etc

Să reținem deci că protecția solidă a mădularelor vine prin trup. Adevărata biserică a rămas aceeași de-a lungul veacurilor, asta deoarece Capul „este același ieri, azi și în veci”. (Evrei, 13.8)

Mădularele lucrează toate împreună pentru protecția trupului și a fiecăruia în parte, nimeni, niciunul nu e izolat de celelalte. De aceea, pe primii creștini îi vedem că aveau o viață în unitate, în iubire – simțind unii cu alții – cu un spirit de sacrificiu viu.

Însă astăzi Satana cultivă un spirit al egoismului și al individualității; el are răbdare și insistă, mergând pe deviza sigură de succes, dezbină și stăpânește.

Dar suntem oare conștienți de această crudă realitate? Cuvântul ne îndeamnă să stăm în părtășie, să vorbim unii cu alții – nu unii despre alții – , să nu stăm izolați, să simțim unii cu alții, să nu ne lăsăm antrenați de plăcerea Diavolului care dorește să trice relațiile dintre frați.

Unitatea dă putere. În unitate este iubire, spirit de sacrificiu, iar Satana nu vrea ca mâna noastră să lucreze pentru celălalt, ci mai degrabă să rupă, să zgârâie, să se desprindă de îmbrățișarea frățească. Cel rău face presiuni să ne scoată de sub puterea și protecția trupului lui Hristos.

Apostolul Pavel ne îndeamnă, ca să fim pregătiți să ne putem împotrivi uneltirilor Diavolului:

Să luăm toată armura Domnului (ca mădulare în trup):

 • mijlocul să vă fie încins cu adevărul;
 • îmbrăcaţi-vă cu platoşa neprihănirii;
 • picioarele să le aveți încălţate cu râvna Evangheliei păcii;
 • luaţi și scutul credinţei;
 • luaţi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu;
 • faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri;
 • vegheaţi cu toată stăruinţa şi rugăciune pentru toţi sfinţii, pentru ca taina Evangheliei să se facă vestită cu toată îndrăzneala – Efeseni, 6:14-19

Biserica este formată din acele mădulare care Îl urmează pe Hristos, Capul bisericii, iar protecția mădularelor vine de la Cap, deoarece El primește mesajul fiecărui mădular în parte. Sunt probleme și lupte, în fiecare mădular, aparte, dar protecția ne vine de la legătura noastră unii cu alții și cu Capul care procesează întreaga problematică și nevoie a trupului Său.

Dar, creștinul autentic, matur, știe că el nu poate face nimic în războiul ce-l are, despărțit de trup și de Hrisos, „despărțit de El nu putem face nimic”, suntem ca o mlădiță îndepărtată din Viță. Rămânând în trup, cineva te acoperă, cineva se uită după tine, cineva te atenționează, cineva te mustră, cineva te îndeamnă, cineva te iubește, cineva caută de tine cineva vegează asupra ta. Glorie Domnului!

După cum nici Moise nu reușea să-și țină sus mâinile sale, nici noi nu vom reuși singuri să stăm tari și în picioare și să fim biruitori. De multe ori am simțit ajutorul fraților în rugăciune, în veghere, în nevoi – iar Domnul ne-a dat izbândă și ne-a ridicat din starea în care ajunseserăm.

Mădularele, se roagă unii pentru alții, iar Domnul a zis „Cheama-Ma in ziua necazului, si Eu te voi izbavi, iar tu Ma vei proslavi!” (Ps.50:15).

Nu odată noi, ca mădulare, am văzut cum Domnul trimitea un nesperat ajutor din cer: cineva bătea la ușa noastră și ne aducea tocmai lucrul de care aveam neapărată nevoie (o pâine, bani, un om care să fie ajutorul potrivit la nevoia avută…), căci El a promis: „Inainte ca să Mă cheme, le voi răspunde; înainte ca să isprăvească vorba, îi voi asculta!” (Isa.65:24)

Fraților, să nu uităm că cele mai valoroase și importante mădulare nici nu se văd (inima, creierul, vasele duhovnicești ale rugăciunii…). Iar apostolul Pavel a înțeles foarte bine adevărul și ne îndeamnă să ne alipim de Domnul și unii de alții. Căci avem nevoie de mijlocire, iar biruința nu este a nici unuia, ci a Domnului și a tuturora!

Fraților, să ne acoperim unii pe alții în rugăciune.

Doamne Isuse, îndură-te de biserica Ta, în care m-ai așezat și pe mine, un slujitor neînsemnat dar folositor altora pentru împărăția Ta. Te rog fierbinte, dă izbândă fiecăruia în lupta cu Cel viclean și rău, călăuzindu-ne, îmbrăcați cu toată armura și una în Tine. Amen.

 

 

One thought on “Ce aduce biruința în războiul spiritual?

 1. Pana cand in defensiva
  Batem in retragere
  De pe frontul in deriva
  Al Credintei fragede

  N-avem nici-o biruinta
  Cand luptam cu pumnii-n vant
  Cand santem de rea credinta
  Nu ca-n Cer si pe Pamant

  Numai in identitatea
  Fiilor de Dumnezeu
  Biruim pacatul, moartea,
  Boala si sarpele rau

  Biruim cu Bunatate
  Cu Duhul bine dispus,
  Care creste-n Libertate
  Si pe Jos cum este Sus…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.