O împărăție râvnită – Dar…trebuie să te naști din nou!

Nicodim si Domnul Isus

Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan, 3.3)


 

Nicodim, oamenii și Domnul Isus

La Domnul Isus a venit un om de frunte al fariseilor, un iudeu cu numele Nicodim. S-a rușinat să-L caute ziua, căci se complăcea în ideea văzută de oameni că el este un om de frunte edificat asupra vieții.

L-a întâmpinat pe Domnul cu o afirmație pozitivă:

 Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” (Ioan, 3.2)

La acel moment, se întâlnesc exponenții de frunte a două împărății, Nicodim, venind din  împărăția întunerecului a acestei lumi seculare,  și  Isus, Însuși Fiul lui Dumnezeu, întrupat în Isus Hristos Mântuitorul lumii, ilustrul Domn și Rege al Împărăției Luminii- Împărăția lui Dumnezeu pregătită pentru oamenii credincioși.

Oamenii nu pot să vadă și nici să intre în împărăția lui Dumnezeu, a luminii Lui, fără un ajutor nemijlocit al Domnului Luminii:

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan, 3.3)

Dar Nicodim a venit la Domnul Isus cu dorința sinceră de-a se apropia și de a cunoaște mai bine despre împărăția lui Dumnezeu. De fapt acesta n-apucase să facă decât un palid elogiu lui Isus, iar Domnul i-a descoperit ceea ce dorea să afle. Palid elogiu, deoarece cei care I s-au închinat Lui Isus au cunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu, „Dumnezeu adevărat” din Dumnezeu adevărat. Magii și păstorii au fost înștiințați de Dumnezeu despre divinitatea Pruncului încă de la naștere, ori Nicodim, un fruntaș al iudeilor, nu-L vede decât un învățător dat de Dumnezeu.

 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan, 3.4-8)

Trebuie să vă naşteţi din nou.

De multe ori omului îi vine greu să creadă evidența, dacă nu e pregătit să creadă, dar și deoarece îi lipsec multe din pârghiile care l-ar putea ajuta să înțeleagă.

 Două dintre cugetările înaintașilor noștri (Nicolae Iorga și  Lucian Blaga), ne vor da un spor de lumină:

În fața evidenței, inteligența se simte nu numai dezarmată, ci despuiată de însăși natura ei. (Lucian Blaga)

Nu discuta evidența nici dacă toată lumea n-ar înțelege-o; lasă-i s-o descopere  pe calea tăgăduirii lor.“ (Nicolae Iorga)

Întrebarea cu pricina, au mai pus-o și în alte împrejurări oamenii:

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca, 17.20-21)

Acea comoară este pusă de Dumnezeu în om. Datoria noastră este de-a o scoate la iveală, de-ai da viață. Asta îmi aduce aminte de ideea de a fi înafară sau înăuntru împărăției lui Dumnezeu, de care vorbește Andrei Pleșu în “Parabolele lui Iisus”.

Nicodim avea o problemă mare: el nu credea în Domnul Isus că este Dumnzeu. Căci cine se apropie de El trebuie să creadă că El este Dumnezeu și să-i dea slavă. La drept vorbind omul trebuie să-și recunoască nevrednicia și păcatul care-l împiedecă să vadă gloria lui Dumnezeu. Ca în orice lucru, fenomen sau domeniu (fizic sau metafizic, material sau imaterial) sunt câțiva pași de descoperire, învățare și de cunoaștere. Omul trebuie să manifeste interes, timp, curiozitate, deschidere, să lase cât poate mai mult în urmă orice superstiție sau gând aprioric care l-ar putea împideca să vadă și să înțeleagă.

Credința vede dincolo de ceea ce se vede, nu putem fi împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Pentru orice lucru bun există un moment de luciditate. Fiul risipitor era copleșit de lipsuri și de mocirla păcatului în care a ajuns, dar și-a venit în fire, și-a pus o dorință corectă, aceea de a se întoarce acasă, la tatăl, și de a-și cere iertare, de-a-și recunoaște falimentul și neputința.

Oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Romani, 10.21)

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13)

Domnul Isus a deschis orbilor ochii să-L vadă și să-L recunoască (Ioan, 9) și celor care nu L-au recunoscut, mintea, să înțeleagă Scripturile și să vadă că El este Cel care și-a dat viața pentru păcatele noastre (Luca, 24.45-47).

Nu-L vei vedea, nu-L vei recunoaște, nu-i vei vedea împărăția fără să citești Testamentul Nou în care vorbește despre tine și despre moștenirea ta.

Nu-l vei vedea pe Domnul și împărăția Sa fără să cauți să te împaci cu El prin pocăință și credință. Trebuie să te naști din nou, prin citirea Cuvântului, să crezi Evanghelia, să lași ca Duhul Sfânt să-ți curățească viața și mintea pregătindu-te pentru împărăția fiilor împărăției.

După cum Dumnezeu a creat omul, care vine în lume la nașterea din femeie, într-o stare alterată de păcatul protopărinților noștri (Adam și Eva), pentru a putea vedea și a intra în împărăția lui Dumnezeu (o altfel de grădina Eden, de unde fuseseră izgoniți), pe omul care dorește asta, prin credință și pocăință, Dumnzeu îl renaște-recreaeză, curățindu-l de păcat (o nouă creație, în mintea, inima și duhul lui):

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (1 Petru, 1.3-4)

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.” (Tit, 3.5-7)

Acest fapt se va vedea, la oricine este născut din Duhul și din Cuvântul adevărului. Toată lucrarea o face Dumnezeu, prin har și credință. Depinde de voința și conștiința fiecăruia, căci Domnul Isus a spus: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.”- Ioan, 6.37)

Slavă Domnului că El nu respinge pe nimeni care vine la El. Pentru omul împărăției, născut din nou, există un prag, o linie a vieții lui clare, care delimitează viața sa dintre cele două împărății, ale lumii acesteia, păcătoase, searbăde, și noua împărăție a celor înviați la o viață noă nestricăcioasă, împreună cu Isus Hristos:

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).” (Efeseni, 1-5)

Deci, veniți-vă în fire, și chemați Numele Domnului Isus, pentru a fi mântuiți. Amin.

Sursa foto: http://www.google.ro/search?q=Nicodim+si+Isus

 

2 thoughts on “O împărăție râvnită – Dar…trebuie să te naști din nou!

  1. Pingback: O împărăție râvnită – Dar…trebuie să te naști din nou! | Revista ARMONIA - Saltmin Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.