Alege să fii smerit – Cunostința îngâmfă pe când dragostea zidește

În economia vieții creștinului, mândria, nevegherea în general, aduce mari pagube. De aceea să veghem, să ne cercetăm pe noi înșine ca nu cumva să fi căzut în cursa Diavolului și să ne fi obișnuit să-i facem voia vrăjmașului sufletelor noastre. Și, dimpotrivă, să urmărim pacea cu toți și sfințirea, să ne zidim viața punând ca temelie dragostea de Dumnezeu și de aproapele nostru.

Fratele Paul Dan prinde într-un singur cuvânt trăsătura esențială, smerenia, care trebuie să-l caracterizeze pe orice ucenic al Domnului Dumnezeu, în aceste zile ale aniversării momentului când, în smerenie, Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat ca om, pentru a ne înlocui în pedeapsa care ne revenea nouă, pentru păcatul nostru, când (la timpul hotărât de Dumnezeu) El a și suferit batjocura oamenilor, rușinea și crucea răstignirii, în locul nostru, apoi  a treia zi a înviat,  deoarece noi (credincioșii) am fost socotiți neprihăniți, prin har și credință! Glorie Domnului!

Deloc întâmplător, apostolul Pavel are rugăciuni  pline de comprehensiúne înaintea lui Dumnezeu pentru toate adunările îndrumate de El:

Celor din Efes, apostolul Pavel le dorește ca Dumnezeu să li se  reveleze și să-i întărească:

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,  şi să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi …” (Efeseni 1: 17-18)

şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,  aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste [… ] să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”.(Efes.3:16-19)

La fel, se roagă și pentru cei din FilipiŞi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos, plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.” (Filip.1:9-11)

Pentru frații din Colose: “ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească; pentru ca, astfel, să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu”. (Col.1:9-10)

“…acum lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură. Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui,  şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” (Col.3:8-10)

Pentru mai tânărul său prieten, Timotei:

“22. Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

23. Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri.

23. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare,

24. să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului;

25. şi, venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.” (2Timotei, 2:22-25)

Cunostința îngâmfă pe când dragostea zidește. (1Cor.8:1)

Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii.  (Proverbe, 16:18)

Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. (Galateni, 5:14)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.