Păzeşte-ţi inima!

Inima.Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Proverbe, 4.23

Ai grijă de inimă!

Mădălina CHIȚU, în Gândul.ro, are un articol interesant și folositor, sub titlul: Bolile de inimă, principala cauză de deces în lume“,  în care găsim și principalele cauze ale bolii de inimă.

Dar, în ce mă privește, aș dori  să cunoaștem mai mult despre inima de care vorbește Dumnezeu în  Scriptură.

INIMA  de carne, din punct de vedere anatomic, este un organ musculos care pompeaza ritmic sângele în corp, și, împreună cu sângele si vasele de sânge alcătuiesc sistemul circulator, care are responsabilitatea de a distribui oxigenul si  substantele hranitoare si eliminarea dioxidului de carbon si a altor produse reziduale. Inima reprezinta motorul sistemului circulator. Ea trebuie să functioneze neîncetat deoarece țesuturile corpului, în special creierul, depind de o aprovizionare continuă cu oxigen si substante hrănitoare transportate de sânge. 

Intr-o viață de 76 de ani inima va bate de aproape 2,8 miliarde de ori si va pompa 169 de milioane de litri de sânge. Majoritatea părților corpului folosesc doar o treime din oxigenul adus de sânge; dar inima utilizeaza trei sferturi din oxigenul adus de arterele coronare. Acest fapt arată cât de intens lucrează inima, pompând în fiecare secundă a vieții noastre. De aceea trebuie  să avem mare grijă de această pompa atât de necesară unei vieți sănătoase, sănătate care poate fi păstrata printr-o dietă ratională, prin exercitii fizice, prin renunțarea la fumat și la consumul de alcool și droguri.

INIMA gândurilor, la fel ca inima care pompează sângele în om,  în fiecare secundă, trebuie și ea să fie activă,  exceptând, în parte, doar cazurile când omul doarme somnul odihnei, necesar unei vieți sănătoase. („Adormisem, dar inima îmi veghea… ” – Cântarea cântărilor 5:2)

Apostolul Pavel scrie Bisericii din Tesalonic: „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (5.23)

Pavel vorbește aici că omul areduh, suflet, trup,dar vom vedea din Cuvânt că omul mai are inima și mintea, pe lângă duh și suflet, elemente esențiale pentru viața spirituală.

Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.(Geneza 8.21)

Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.” (Geneza 3:6)

Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Hristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” (Efeseni 4:23)

Am auzit mustrări care mă umplu de ruşine, şi din adâncul minţii mele duhul mă face să răspund.” (Iov, 20.3)

Primului împărat al lui Israel, Saul (fiul lui Chis), proorocul Samuel i-a proorocit astfel:

Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei şi vei fi prefăcut într-alt om.

și „De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, şi toate semnele acestea s-au împlinit în aceeaşi zi.” (1Samuel, 10.6)

Omului sănătos fizic, nici medicii și nici Dumnezeu nu trebuie să-i vindece sau să-i facă un transplant de inima, doar atunci când aceasta este bolnavă.

Dar carnea, e carne, de aceea a zis Domnul Isus: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” – Matei 26:41, fizic, omul se epuizează, vin momente în care el devine neputincios. Însă duhul este plin de râvnă el dă comanda, el știe ce are de făcut.

Iudeii din Berea aveau o inima mai aleasă decât cei din Tesalonic.Au primit Cuvântul cu toată râvna , și cercetau Scripturile să vadă dacă ce li se spunea este așa.” (Fapte,  17.11)

Omul bun din visteria cea buna a inimii sale , scoate cele bune , pe când omul cel rau , din visteria cea rea a inimii lui , scoate cele rele.” (Luca 6,45).

Dar, ce iese din gură vine din inimă, şi aceea spurcă pe om.” (Matei 15:18)

Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. (Matei 15:19)

Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.” (Marcu 7:21-23)

Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.(Iacov, 3.6)

Vedem așadar că inima[centrul spiritual al gândurilor, locul de comandă și de decizie, locuința duhului] este de o importanță covârșitoare pentru orice om (creștin sau necreștin).

“Inima ta îşi va aduce aminte de groaza trecută ….” (Isaia 33:18)

Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi.”(Deuteronomul 4:9)

Cine este fricos şi slab la inimă, să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima fraţilor lui.” (Deuteronomul 20:8)

Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)

Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?

Ieremia 17:9

Eu, Domnul, cercetez inima şi încerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.” (Ieremia, 17.10)

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti, ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul. Ştii când umblu şi când mă culc, şi cunoşti toate căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.” (Psalm, 139.1-4)

Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar cel cu inima stricată este dispreţuit.” (Proverbele 12:8)

Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.” (Faptele apostolilor 13:22)

Dumnezeu L-a ales pe David ca împărat al poporului Său. Dar s-a întâmplat că a venit o zi când David a greșit păcătuind cu Batșeba, soția lui Urie. Dar David a mai înfăptuit și alte fărădelegi legat de acest păcat, ca o consecință a adormirii conștiinței sale și a amânării pocăinței care va veni mai târziu. Însă, atunci când proorocul Natan i-a adus la lumina judecății conștiinței, faptele cumplie comise, David s-a pocăit, și-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu grozăvia fărădelegilor, reînoind relația sa cu Dumnezeu:

Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu este viclenie! Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. (Oprire) Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu.” (Psalm, 32.1-5)

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu! Curăţă-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura. Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Psalm, 51.5-10)

Numai Dumnezeu ne poate da iertarea și doar El ne poate curăța inima de întinăciunile ei. Ba mai mult, această „inimă” trebuie regenerată, recreată, născută din nou – după cum îi spune Isus lui Nicodim: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” […] „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” (Ioan, 3.3-7)

După cum inima de carne, care pompează sângele în organismul omului, în fiecare secundă, altfel el moare,  se îmbolnăvește grav mai ales la fumători, la stress, la cei cu colesterolul (grăsimi animale) ridicat, tot așa și inima gândurilor și al duhului nostru se îmbolnăvește grav dacă este alimentată cu gânduri nocive și cu „grăsimi” ale lumii acesteia apostate, și nu cu laptele duhovnicesc ș curat al Cuvântului lui Dumnezeu (Biblia).

Lepădaţi, dar, orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire; şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu.”  (1 Petru,2.1-4) – Amin.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.