Biserica de azi: Replică la pagina scrisă de Simion Ioanăș

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.” (2 Timotei 3:1-5)

La excelentul articol scris de fratele Simion,  am un comentariu în completare.

În regimul comunist, în persecuție, creștinul era confruntat să-și contureze poziția, avea de ales în a da o mărturie creștină sau de a se compromite printr-o atitudine duplicitară și astfel atunci, probabil, era mai ușor de stabilit de ce parte a baricadei se afla fiecare creștin.

Câteva idei de redresare a stării bisericii și implicit a creștinilor:
1) pastorii duhovnicești ar putea face o mai bună radiografie a bisericii de azi, a cauzelor pentru ceea ce nu e ok și care sunt schimbările necesare;
2) rânduială bună în biserică
– conducerea spiritualaă a bisericii să fie numai la nivel de  pastori + presbiteri;  iar adunarea generală a bisericii, deci adunarea, îi va împuternici pe aceștia să realizeze dezideratele spirituale;
– separat conducerea administrativă (casier, secretar, administrator…), care însă se va subordona și colabora cu conducerea spirituală și, desigur, subordonată adunării;
3) cei cu muzica în biserică (statorniciți; promovați) să fie puși deoparte pentru Domnul –  să nu iubească o altă muzică, alte cântări/cântece etc și  să îndeplinească criteriile cerute unui diacon; sunt  sub autoritatea pastorului (presbiterilor);  să aibă o atitudine smerită, de închinare, să fie o bună pildă pentru biserică (aici, în familie, în societate);
4) încă două precizări importante pentru pastori, staful de conducere (presbiteri) și pentru toți creștinii:
a) în biserică se va face ucenicizarea celor care se adaugă la cei care sunt mântuiți, în principiu ca și până acum: Cuântul biblic, rugăciune, cântare, scoala duminicală, predică, mărturii  (+ caticheza unde e cazul);
b) se va trece la ucenicizarea conform marii trimiteri din Matei 28:18-20,  după modelul trimiterii din Matei 10, Luca 9, 10;

Această activitate este absolut necesară. A crede în Domnul Isus e în legătură directă cu a face ce a făcut El: propovăduirea Evangheliei Împărăției, eliberarea de draci/duhuri necurate și vindecarea de orice boală și neputință (ca tendință, obiectiv).

Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. […] Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: “Împărăţia cerurilor este aproape!” Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţaţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi. (Matei 10:1; 7-8)

 Atunci a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. […]  Apoi le-a zis: “În orice casă veţi intra să rămâneţi acolo până veţi pleca din locul acela. Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa.  Scoteau mulţi draci şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau.(Marcu 6:7; 10-13)

 Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii şi să vindece bolile.  Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu şi să tămăduiască pe cei bolnavi. […] În orice casă veţi intra, să rămâneţi acolo, până veţi pleca din locul acela. (Luca 9:1-2, 4)

 După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile pe unde avea să treacă El.  Şi le-a zis: “Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său. […]   să vindecaţi pe bolnavii care vor fi acolo şi să le ziceţi: “Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.” (Luca 10:1-2, 9)

Mandatul creștinului ucenic – a face ucenici

Creștinismul normal 

17. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; 18. vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.” (Marcu 16:17-18)

Observație: Prin Adam omul a pierdut autoritatea pe care o avea, de-a stăpâni pământul. A cedat autoritatea sa, înșelăciunii Diavolului, care avea putere, dar nu și autoritate.  De aceea Satan e stăpânitorul (uzurpatorul) acestei lumi.

Dar, Isus, prin Jertfa de sânge de pe crucea  Golgotei, pentru păcatele omului, i-a înapoiat  omului autoritatea și puterea de-a se ridica din sclavia păcatului și de sub stăpânirea lui Satan.

De aceea, credincioșii au un Domn și sunt în împărăția Domnului lor,  Hristos Isus, ei fiind cu  dublă cetățenie.

Isus străbătea toata Galileea, invățând pe norod in sinagogi, propovaduind Evanghelia Imparatiei si tămăduind orice boală si orice neputință care era in norod. (Matei 4:23)

Curând dupa aceea, Isus umbla din cetate in cetate si din sat in sat si propovăduia si vestea Evanghelia Impărăției lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El; (Luca 8:1)

Domnul Isus îi învăța ca Unul care avea putere. La fel au făcut și ucenicii Săi, deoarece și ucenicii Domnului îi eliberau de draci și-i vindecau pe oameni de orice boală.

Asta au făcut ucenicii Domnului, și cei 12 apostoli, apoi ceilalți 70 de ucenici pe care El i-a trimis: au propovăduit Evanghelia Împărăției și au scos dracii (duhurile rele, demonii) și au vindecat bolnavii.

Adevarat, adevarat va spun că cine crede in Mine va face si el lucrările pe care le fac Eu; ba incă va face altele si mai mari decât acestea, pentru că Eu Ma duc la Tatăl; (Ioan 14:12)

Cred că e destul de clar ce aș dori să spun: nu se aplică acest segment al împărăției, prin puterea Duhului, prin semne și minuni de eliberare și vindecare – de aceea biserica e cum e!

Și vom putea face mult mai multe minuni, deoarece Domnul Isus a lucrat doar 3 ani, iar noi sunt mult-mult mai mulți care putem lucra prin autoritatea și puterea Cuvântului Său, a autorității pe care o avem noi credincioșii peste toată puterea vrăjmașului, în Numele lui Isus și prin puterea Duhului.

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:20)

În plus, menționez că, practic, pot fi două-trei situații distincte ale aplicării acestei învățături și practici ale Domnului Isus și ale ucenicilor Săi din primul secol:

  1. în biserică (adunare)
  2. în incinta bisericii
  3. în casele creștinilor bolnavi: conform Iacov 5: 14-16 
  4. în alte locații  (la cerere; adhoc)

În principiu, bolnavul/cel cu duh necurat va fi călăuzit în: mărturisire, pocăință, iertare, ca elemnte absolut necesare; dar mai sunt și alte detalii.

 

One thought on “Biserica de azi: Replică la pagina scrisă de Simion Ioanăș

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.