Atenționări grabnice pentru preoți și pastori

Preambul

Omul căzut în cursa Diavolului la care s-a deprins să-i facă voia, el nici măcar nu mai știe și nici nu mai e conștient de abisul în care a alunecat și în care trăiește fără grijă. Împăratul David (om după inima lui Dumnezeu), într-o zi a fost și el înfășurat ușor de plăcerile de-o clipă ale păcatului. Și abia după  un an de zile a putut primi lumina trimisă de Dumnezeu prin proorocul Natan. Și atunci s-a pocăit cu sinceritate, s-a umilit și s-a întristat de răul pe care-l făcuse împotriva Domnului. Luptele lui, din cadrul familiei sale, au venit cu ușurință din cauza că a avut mai multe soții.  Apoi fiul său, Solomon, cu toată înțelepciunea primită de la Dumnezeu a intrat și el în aceeași mare și năpraznică capcană: multele sale soții, fără număr de multe, i-au abătut inima de la Dumnezeu.

 Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui faraon; moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite,  care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: “Să nu intraţi la ele, şi nici ele să nu intre la voi; căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon, târât de iubire.
A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare; şi nevestele i-au abătut inima.
Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David.
Solomon s-a dus după Astarteea, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor….    Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor. (1 Împărați 11:1-8)

Atenționări pentru slujitori 

 •  Te afli în mare pericol datorită atenţiei pe care o acorzi altor femei decât soţiei tale. Ai fost îngăduitor faţă de înclinaţiile pe care le ai în această direcţie şi eşti vinovat înaintea lui Dumnezeu. La rădăcina acestei situaţii stau gândurile necurate care sunt cultivate şi care conduc spre atenţii şi avansuri necuviincioase şi apoi la fapte nepotrivite. Toate acestea sunt lucruri destul de grave pentru oameni care au o lucrare obişnuită de făcut, dar sunt de o sută de ori mai grave când se întâlnesc la aceia care au acceptat poziţii sacre de încredere.
 •  În urma ispitirilor,  nu poţi ridica în sus mâini sfinte fără mânie şi îndoială. Gândurile şi faptele tale ţi-au mutilat străduinţele; gândurile tale pământeşti şi senzuale ţi-au pipernicit creşterea spirituală. Eşti departe de a fi bărbatul pe care Dumnezeu doreşte ca tu să fii şi nu vei putea întruni calităţile necesare pentru lucrarea pe care trebui să o faci deoarece gândurile tale nu sunt curate, ci mânjite şi întinate.
 • Toate aceste aspecte sunt scrise în cărţile din ceruri şi în scurt timp cazul tău va fi hotărât, numele tău va fi şters sau nu din cărţile din ceruri. Cu siguranţă va fi şters dacă nu te converteşti şi nu îţi umileşti sufletul înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ţi păcatele şi întorcându-te la Domnul cu toată inima ta şi dacă nu respingi orice gând sau faptă necurată. Martorul credincios spune: “Știu faptele tale”. Nu încerca să înveţi pe oameni până când tu însuţi nu eşti un om schimbat, până ce nu vei fi căutat în pocăinţă umilă pe Domnul cu tot sufletul şi până când nu ai o inimă nouă.
 •  Satana va ticlui ispite puternice, pentru a prinde în cursă pe pastorii și preoții care învaţă pe alţii cerinţele Legii lui Dumnezeu. Dacă el poate mânji virtutea, dacă poate semăna confuzie în ce priveşte curăţia şi sfinţenia, dacă se poate amesteca în gândurile lor, dacă le poate sugera planuri pentru a păcătui cu gândul şi fapta, împotriva lui Dumnezeu, atunci ei sunt lipsiţi de apărare. Ei s-au despărţit de Dumnezeu; ei nu au puterea şi Duhul lui Dumnezeu iar solia sacră a adevărului pe care ei o duc poporului nu este binecuvântată de Dumnezeu; sămânţa nu este udată, iar creşterea nu se poate produce.
 •  Ceea ce ai tu nevoie, este o inimă curată şi sfântă. Încetează de îndată să mai încerci să înveţi pe alţii adevărul până când nu ajungi sigur că, prin puterea lui Dumnezeu, ţi-ai biruit patimile senzuale. Dacă în anii când ai susţinut că eşti un copil al lui Dumnezeu, mintea ta ar fi fost educată şi ar fi depus sforţări să zăbovească asupra lui Isus, să se roage când te afli în călătorie, sau când mergeai pe stradă sau oriunde te-ai fi aflat, dacă te-ai fi aplecat asupra gândurilor tale şi le-ai fi format să zăbovească asupra lucrurilor curate şi sfinte, astăzi n-ar fi trebuit să mă adresez ţie în felul acesta. Domnul trebuie să fie prezent în toate gândurile tale, însă această lucrare este în mod ciudat neglijată.
 • Există un mare număr de preoți și pastori care mânuiesc adevărul cel sacru aşa cum ar face-o cu orice afacere obişnuită. Ei nu au fost curăţaţi, înnobilaţi şi sfinţiţi prin adevăr. Ei nu au înaintat pas cu pas, crescând în har şi cunoaşterea lui Isus Hristos. Ei nu au o credinţă reală, autentică în a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Ei nu au mers înainte din putere în putere.  Nu au devenit bărbaţi pricepuţi în ale Scripturilor, puternici în Dumnezeu, deşi au avut la îndemână orice privilegiu. Cauza lui Dumnezeu nu a fost slăvită prin munca lor deoarece le-a lipsit spiritul şi caracterul lui Hristos. Ei au produs mari pagube adevărului, şi de ce? Pentru că inima lor nu este curăţită. Ei nu au o inimă nouă, curată, ci o inimă deschisă ispitelor Diavolului. Unii nu vor putea vreodată să călăuzească oamenii spre adevăr, spre fântâna cu apă vie. Ei pot să pornească prin a face cunoscute motivele credinţei noastre, dar este imposibil pentru ei să facă lucrarea pe care păstorul sau preotul credincios o va face “să hrănească turma Domnului”.
 • Trebuie să fim conştienţi de răspunderile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Adversarul tău, Diavolul, este extrem de activ, asemenea unui leu care răcneşte, iar noi trebuie să fim vigilenţi şi să nu ignorăm înşelăciunile sale. Noi putem fi învinşi de înşelăciunile lui Satan, dacă inimile noastre, mintea noastră, voinţa noastră nu sunt supuse cu totul voinţei lui Hristos. Vom pierde cu siguranţă mântuirea, dacă nu vom aduce, zi de zi şi oră de oră, aspectele fireşti ale caracterului nostru şi elementele lui discordante, în unire cu caracterul lui Hristos. Tendinţele şi pasiunile josnice nu pot domni în inima care este controlată de Duhul lui Hristos.
 • Este o mare nevoie de lecţii practice de adevărată convertire şi împlinire a Cuvântului, decât de argumente doctrinare. Este mult mai uşor şi mai natural pentru inima care nu se află sub controlul Duhului lui Hristos să aleagă mai degrabă subiecte doctrinare decât pe cele practice. Există atât de multe cuvântări din care lipseşte Hristos, dar  care nu sunt mai acceptabile înaintea lui Dumnezeu decât a fost jertfa lui Cain.
 • Să pleci din lucrare,  sau, dacă nu, să te pocăieşti. Când inima ta va fi sfinţită prin adevăr, nu va fi în ea întinare morală. Este nevoie acum de o împotrivire cât se poate de puternică faţă de dorințele sufletul tău care este contaminat de acea malarie spirituală a diavolului. Tu ai respirat o atmosferă satanică. În ochii lui Dumnezeu tu nu ai fost bărbat. Când mintea ta ar fi trebuit să se dezvolte duhovnicește, astfel încât ideile tale să fie pe măsură,  efortul tău ca lucrător a scăzut tot mai mult în eficienţă, deoarece Dumnezeu nu l-a binecuvântat.
 •  Preoții și pastorii care au trăsături care pot fi de folos lucrării lui Dumnezeu, dar  conduc  poporul pe cărări greşite, ducându-i la fântâni cu apă  stătută, otrăvitoare, nu le va stâmpăra nici setea și nici nu-i va conduce la Hristos, deoarece ei fac  lucrarea Diavolului.
 • Sunt mulţi care pretind a crede adevărul, dar ei  sunt imorali şi întinează curăţia gândurilor şi pornirilor semenilor lor, care ruinează sufletele sub pretenţia că le salvează. Prin ei vorbeşte Satana aşa cum a vorbit atunci când a ispitit-o pe Eva și pe Adam.
 • Mărturiseşte-ţi păcatele înaintea lui Dumnezeu și pocăiește-te  de faptele întunericului. Puneţi gândurile și faptele în rânduială după legea Duhului de viață în Hristos Isus. Îmbărbătează-te, întărește-te în Domnul Hristos și în harul Său.
 • Acceptă îndată și deplin  lumina care străluceşte din Cuvântul lui Dumnezeu. Trăiește o  viaţă de credinţă şi  vei deveni un creştin adevărat, sincer, care face voia lui Dumnezeu din inimă.

Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând.” (Isaia 55, 6.7.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.